Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Belediye Başkanı’nın Resmi ve Özel Yazışmalarını yürütür, günlük, haftalık, ve aylık çalışma programını hazırlar, randevu taleplerini değerlendirip programına alır ve telefon görüşmelerini sağlar. Belediye Başkanı’nın imzalaması ve onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

07.09.2018 10:49

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Altınordu Belediyesi tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını yapar. Belediyemiz hizmetleriyle ilgili halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlar. Halkın istek ve şikâyetlerini cevaplandırır. Kamuoyu oluşturulması çalışmaları yapar. Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirir. Belediye başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde düzenler.

12.11.2018 13:30

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Belediye birimlerinin bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım taleplerini karşılar. Uygulama programlarını geliştirir. Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlar. Belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapar, yayınlatır. Belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurar. Belediyenin haberleşme altyapısını sağlamak için telefon ve santrallerin kurulumunu yapar.

12.11.2018 13:24

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdürlüklerden gelen talepleri kamu ihale kurumunun belirlediği senelik parasal limitler çerçevesinde piyasa araştırması yapar.

12.11.2018 14:02

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Belediyemizin üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek ve yeni iş birlikleri için araştırmalar yapmak.

10.07.2019 17:00

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacı ile planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapar, mevcutların onarımını sağlar gereğinde imal eder. Gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırır, kontrol eder, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirir.

12.11.2018 13:42

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Türk sporunun gelişmesi, gençleri spora teşvik ve tüm branşlarda spor faaliyetlerini desteklemektir.

10.07.2019 16:49

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Altınordu Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içerisinde, Belediye Tüzel Kişiliğini temsilen bütün yargı mercilerinde; (Mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterler) görev yapar.

12.11.2018 14:05

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar durumunu düzenler, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylar. Proje tasdiki (Mimari Statik-Elektrik-Mekanik Tesisat) yaparak Yapı Ruhsatı düzenler ve Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun uygunluğunu takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis eder. Tamamlanmış binalara Yapı kullanma izin belgesi verir.

12.11.2018 13:40

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediye bünyesinde çalışan bütün işçi, memur personelin özlük işlemlerini yürütür, hizmet içi eğitimlerin yapılmasını sağlar. Belediye çalışanlarının ikramiye ve diğer ödemelerin tahakkuklarını hazırlar.

12.11.2018 13:19

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 

12.11.2021 16:06

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunar.

25.07.2019 21:38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Altınordu Belediye sınırları içerisinde ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel ve tanıtım etkinliklerinde bulunur. Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan etkinlikleri planlar ve organizasyonlarını yapar. Halkın sinema, tiyatro festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapar. Çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenler.(Anneler Günü resim ve Şiir yarışması, El yapımı Uçurtma yarışması vb.)

15.01.2020 10:25

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine eder, giderlerin hak sahiplerine ödenmesini hazırlar, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütür. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlar, gerekli bilgi ve raporları hazırlar.

12.11.2018 13:13

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar. Altınordu ilçesindeki mahallelerde Belediyenin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların beklentileri ile ilgili belli periyotlarla anketler yapar, sonuçları analiz eder ve raporları Başkanlığa sunar.

12.11.2018 14:19