Müdürlükler

 

 özel kalem Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Başkanı’nın Resmi ve Özel Yazışmalarını yürütür, günlük, haftalık, ve aylık çalışma programını hazırlar, randevu taleplerini değerlendirip programına alır ve telefon görüşmelerini sağlar. Belediye Başkanı’nın imzalaması ve onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
Detaylar için tıklayınız
yazı-işleri Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediyenin karar organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin, olağan yapılan tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılması ile evrak kayıt ve dağıtımını sağlar. Müdürlüklerden gelen yazı ve taleplerin meclis başkanlığına sunulmasını sağlar.
Detaylar için tıklayınız
mali-hizmetler Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine eder, giderlerin hak sahiplerine ödenmesini hazırlar, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütür. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlar, gerekli bilgi ve raporları hazırlar.
Detaylar için tıklayınız
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye bünyesinde çalışan bütün işçi, memur personelin özlük işlemlerini yürütür, hizmet içi eğitimlerin yapılmasını sağlar. Belediye çalışanlarının ikramiye ve diğer ödemelerin tahakkuklarını hazırlar.
Detaylar için tıklayınız
bilgi-işlem Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediye birimlerinin bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım taleplerini karşılar. Uygulama programlarını geliştirir. Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlar. Belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapar, yayınlatır. Belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurar. Belediyenin haberleşme altyapısını sağlamak için telefon ve santrallerin kurulumunu yapar.
Detaylar için tıklayınız
basın-yayın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Altınordu Belediyesi tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını yapar. Belediyemiz hizmetleriyle ilgili halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlar. Halkın istek ve şikâyetlerini cevaplandırır. Kamuoyu oluşturulması çalışmaları yapar. Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirir. Belediye başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde düzenler.
Detaylar için tıklayınız
temizlik Temizlik İşleri Müdürlüğü
İlçe genelinde tüm sokak, cadde, bulvar ve Pazar yerlerinin genel temizliğinin yapılması, atıkların toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve temizliğini sağlar. Temizlik çalışmaları yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Kamu İhale Kanunu esaslarına göre Temizlik Hizmet alımını yapar. Farklı kategorilerdeki atıkların (elektronik, kıyafet, pil, yağ vb.) toplanması için şehrin çeşitli yerlerine konteynerler yerleştirir.
Detaylar için tıklayınız
İMAR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar durumunu düzenler, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylar. Proje tasdiki (Mimari Statik-Elektrik-Mekanik Tesisat) yaparak Yapı Ruhsatı düzenler ve Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun uygunluğunu takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis eder. Tamamlanmış binalara Yapı kullanma izin belgesi verir.
Detaylar için tıklayınız
fenişleri Fen İşleri Müdürlüğü
İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacı ile planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapar, mevcutların onarımını sağlar gereğinde imal eder. Gereğinde ise yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırır, kontrol eder, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirir.
Detaylar için tıklayınız
park-bahçe Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Altınordu sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor alanları, meydan tanzimleri, eğlendinlen alanları ile yol ağaçlandırmaları yapar ve yaptırır. Bu alanlar için gerekli her cins inşaat ve tesisat malzemeleri temin eder, mevcut olanların bakım ve onarımlarını yapar. Görev alanları dâhilindeki bitkilerin genel bakım, hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele ve budamalarını yapar.
Detaylar için tıklayınız
destek-hizmetler Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüklerden gelen talepleri kamu ihale kurumunun belirlediği senelik parasal limitler çerçevesinde piyasa araştırması yapar.
Detaylar için tıklayınız
hukuk-işleri Hukuk İşleri Müdürlüğü
Altınordu Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içerisinde, Belediye Tüzel Kişiliğini temsilen bütün yargı mercilerinde; (Mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterler) görev yapar.
Detaylar için tıklayınız
RUHSAT-DENETİM Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İlçe sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence amaçlı işyerlerinin denetimlerini yaparak, ruhsatlandırılmasını sağlar. Belediye gelirleri kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapar. Tahsilatı gecikenlere ödeme emri gönderir.
Detaylar için tıklayınız
 zabıta Zabıta Müdürlüğü
Belediye Zabıtası, İlçenin Düzenini Muhafaza Etmek, İlçe Halkının Esneklik Sağlık Ve Huzurunu Korumak,Yetkili Organların Bu Amaçla Alacakları Kararları Uygulamaktır.
Detaylar için tıklayınız
 insan-kaynakları Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkanlık Makamının emri veya onayı üzerine; Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulabilecek Belediye İktisadi Teşekküllerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma, teftiş ve Başkanlık Makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapar.
Detaylar için tıklayınız
 kültür Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Altınordu Belediye sınırları içerisinde ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel ve tanıtım etkinliklerinde bulunur. Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan etkinlikleri planlar ve organizasyonlarını yapar. Halkın sinema, tiyatro festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapar. Çeşitli konularda ödüllü yarışmalar düzenler.(Anneler Günü resim ve Şiir yarışması, El yapımı Uçurtma yarışması vb.)
Detaylar için tıklayınız
 muhtar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar. Altınordu ilçesindeki mahallelerde Belediyenin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların beklentileri ile ilgili belli periyotlarla anketler yapar, sonuçları analiz eder ve raporları Başkanlığa sunar.
Detaylar için tıklayınız
  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve toplumdaki diğer birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunar.
Detaylar için tıklayınız
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Türk sporunun gelişmesi, gençleri spora teşvik ve tüm branşlarda spor faaliyetlerini desteklemektir.
Detaylar için tıklayınız