Taşeron Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Başvurusu Sonuçları İlanı

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

İLAN

Altınordu Belediye Başkanlığınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. ve 24 üncü maddeleri kapsamında sürekli işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların İlan başlıklı 35 inci maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Ordu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Valilik bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle, ekleri var ise ekleriyle birlikte yazılı olarak itirazda bulunabilirler.
İlgililere ilanen tebliğ olunur.

EK 1 : Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
EK 2 : Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste

NOT: 696 Sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen geçici 25. maddesine dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar doğrultusunda, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında, Güvenlik ve Arşiv Araştırma işlemleri devam etmektedir.