Altınordu Belediyesi

e-Vatandaş

"Özelleştirilmiş İnteraktif Vatandaş Portalı"

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

ALTINORDU BELEDİYESİ

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.     

A. Genel Bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, aktarılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin abonelik başvurularının alınması veya herhangi bir dilekçe verilmesi işlemlerinde kişilerin isimlerinin veya kimlik numaralarının kayıt altına alınması bir veri işlemedir.

B. İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Altınordu Belediyesi olarak işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

1-Kimlik (ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)

2-İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

3-Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri, örneğin belediye araçlarımızın takibi vb.)

4-Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)

5-Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

6-Vatandaş İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)

7-Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)

8-İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

9-Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)

10-Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi)

11-Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)

12-Pazarlama (anket, internet sitemizde bulunan çerez kayıtları gibi)

13-Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fotoğraf, video, görsel ve işitsel kayıtlar gibi)

14-Siyasi Düşünce Bilgileri (siyasi düşüncesini belirten bilgiler, siyasi parti üyeliği bilgisi gibi. Örneğin meclis üye / encümen işlemlerinde bu bilgiler işlenmektedir.)

15-Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (eski tür kimlik belgesinde yer alan din hanesi bilgisi)

16-Sendika Üyeliği (çalışan ve tedarikçi çalışanlarına ait sendika üyeliği bilgileri)

17-Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)

18-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı, sabıka kaydı gibi)

19-Biyometrik Veri (avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi)

C. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Altınordu Belediyesi olarak işlediğimiz kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Vatandaş İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ç. Kişisel Verilerinizi Aktarım Detayları Nelerdir?

Kişisel verileriniz; iş süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, vatandaş ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ve işleme amacının yerine getirilmesiyle bağlantılı bir şekilde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, iştirak şirketimize, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

D. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz kurumumuz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları aracılığıyla, fiziki ortamda ise departman ve birim çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları, talep formları, dilekçe ve iş ortaklarımız ile iştirak şirketlerimiz aracılığıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde bulunan veri işleme hukuki sebepleri doğrultusunda toplanmaktadır.

Ç. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Altınordu Belediyesi

Yeni Mahalle 321 Nolu Sokak No:1 52200 / Altınordu – ORDU